Jonas Brunck (Bronck) Lysningsattesten

Jonas-Bronck-lysningsattest-2

Den kanske viktigaste biten i gåtan Jonas Bronck (Brunk) är att fastställa hans ålder.
Det finns på Nättidningen ”Rötter” och i en skrift från byn Bäckaby åsikter att han måste vara minst
tio år äldre än vad som uppges i källor. Man har angett bl.a. studieår som argument.
Studera vid skolor gjordes om man ville bli läkare, präst eller jurist vid denna tid. All övrig
utbildning skedde inom det skrå eller den yrkeskategori man kom att tillhöra. Officerare
naturligtvis undantagna.

För att få ett slut på denna debatt presenterar vi nedan den holländska texten på
lysningsattesten mellan Jonas Bronck och Teuntje Joriaens. Vi ger några förklaringar
till texten.

Jonas Jonass Brunck,
van Coomstan (?), out 38 jaer, capteijn,
woonende op de Brouwergracht, overleggende acte vande
inteeckeninge onder de hant van Ruttens, notaris
publijcq, als copiesijne van sich te ondertrouwen
van hem met Teuntje Joriaens, wiens vader is
verschenen, genaemt Jeuriaen Reijndess, wonende
inde Corte Boomvwaarstraet.

Jonas Jonasson Bronck

Som framgår av texten, uppger Jonas Bronck sin ålder till 38 år,
han är kapten och bor på Brouwergracht. Handlingen är upprättad år 1638.
Teuntje bor på Korte Boomvartstraat där även hennes far Rijndess bor.
Brouwergracht finns kvar och vissa hus är kvar sedan Jonas Broncks tid.
Korte Boomvartstraat är borta sedan länge.